Rekrutacja

Zasady przyjęcia do szkoły podstawowej

Uczniowie, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy zerowej (P1) lub pierwszej (P2) są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzającej ich zdolność do podjęcia nauki w oparciu o program szkoły. Ponadto, rodzice muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy (patrz poniżej), podpisać zobowiązanie finansowe oraz uiścić opłatę wpisową.

Do klasy pierwszej (P2) zostanie przyjęty uczeń, który ma ukończone 6 lat w dniu 1 września lub wcześniej.  Do klas 2-6 (P3-M1) uczniowie przyjmowani są na podstawie świadectwa z poprzedniej szkoły (które musi być dostarczone do sekretariatu szkoły zanim dziecko rozpocznie naukę), a także rozmowy kwalifikacyjnej. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, podpisania zobowiązania finansowego oraz uiszczenia opłaty wpisowej.

Od rodziców wymagane jest dostarczenie do szkoły raportu zawierającego wyniki specjalistycznego testu z poradni psychologiczno-pedagogicznej jeśli dziecko było wcześniej poddane badaniom. Jako szkoła nie jesteśmy w stanie przyjąć dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z powodu ograniczonej ilości kadry pedagogicznej i warunków bazowych (przy uwzględnieniu odmiennych rozwiązań organizacyjnych).

Uczniowie są przyjmowani do klasy odpowiedniej dla ich wieku i poprzednio ukończonej klasy. Bierzemy również pod uwagę ich indywidualne potrzeby. Ogólnie, uczniowie przeniesieni z innej szkoły, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w poprzedniej szkole, zostaną przyjęci do kolejnej odpowiedniej klasy w Szczecin International School.

Jednakże w sprawach spornych, zwłaszcza jeśli dziecko jest młodsze, uczeń zostanie przyjęty do wskazanej klasy na okres próbny kilku tygodni celem obserwacji, aby zdecydować ostatecznie o wyniku rekrutacji. Dla dobra dziecka w tym czasie mogą zostać przeprowadzone wewnętrzne testy, żeby pomóc w podjęciu właściwej decyzji. Ostateczna decyzja o przyjęciu ucznia do danej klasy, zapadnie na podstawie wyników testów i/lub opinii nauczyciela oraz kadry pedagogicznej.

W związku z tym, że jesteśmy przekonani, iż interakcje społeczne i rozwój umiejętności społecznych są równie ważne co wyniki w nauce, należy dokładnie rozważyć przeniesienie dziecka do klasy wyższej. Dzieci, gdy dorastają, rozwijają się ku większej niezależności, zarówno intelektualnej jak i emocjonalnej. Zatem niezbędne jest, aby mogły integrować się ze swoimi rówieśnikami oraz żeby były w stanie poradzić sobie z obciążeniem pracą w szkole.

 

Zasady przyjęcia do szkoły średniej

Uczniowie przyjmowani są na podstawie świadectw z poprzedniej szkoły. Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie zobowiązania finansowego. Oprócz tego odbywa się rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zasady przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego

Uczniowie przyjmowani są na podstawie świadectw z poprzednich szkół. Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie zobowiązania finansowego. Chętni do klasy D1 muszą zdać egzamin wstępny, którego wyniki wykażą czy kurs IBO jest odpowiedni dla danego kandydata.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik w formacie docx)

Free JavaScript from
Rainbow Arch