Projekt edukacyjny

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
Gimnazjum


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego (na podstawie §21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz. U. Nr 83, poz.562 z późn. zm.), a także ma wpływ na ocenę zachowania. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział uczniów w projekcie edukacyjnym, zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
§2. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów, przy wsparciu nauczyciela – zwanego opiekunem, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
§3. Celem projektu jest kształcenie u uczniów odpowiedzialności za własne postępy, podejmowania grupowych pomysłów, umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, umiejętności stosowania teorii w praktyce, rozwój samoorganizacji i kreatywności, przygotowanie do publicznych wystąpień oraz naukę samodzielności i podejmowania aktywności.
§4. Projekt może być realizowany w pierwszej i drugiej klasie gimnazjum. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej.
§5. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści.
§6. Uczniowie mogą realizować projekty edukacyjne przedmiotowe/międzyprzedmiotowe oraz klasowe/międzyklasowe.
§7. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
§8. W przypadku, o którym mowa w §7, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
§9. Czas trwania projektów jest uzależniony od jego problematyki – z zastrzeżeniem §10, ale nie powinien przekroczyć 3 miesięcy.
§10. W szczególnych wypadkach opiekun projektu po konsultacji z koordynatorem może przedłużyć realizację projektu.
§11. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy I i II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
§12. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu, nie później niż w terminie do 15 września (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010).

Rozdział II. Wybór tematu projektu

§13. Do końca czerwca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają propozycje tematów przewodnich i przekazują je koordynatorowi projektów.
§14. Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej, a także treści wychodzące poza programy nauczania. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
§15. W terminie do 20 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, nauczyciele – w porozumieniu z koordynatorem projektów, wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym ( lub jeden projekt), wybierając spośród wcześniej zgłoszonych propozycji. Następnie w terminie do 30 września nauczyciele-opiekunowie projektów przedstawiają koordynatorowi ustaloną listę tematów (jeden temat) z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Koordynator przekazuje informacje vicedyrektorowi.
§16. Listę z propozycjami projektów, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum, w bibliotece oraz za pośrednictwem wychowawcy.
§17. W terminie do 15 października opiekunowie projektów (opiekun projektu) przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
§18. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października (w roku szkolnym 2010/2011 do 28 lutego 2011), składając do wychowawcy wspólną pisemną deklarację na Karcie Projektu ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.
§19. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
§20. W przypadku gdy uczeń:
      1) nie zdecyduje o wyborze tematu,
      2) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
      3) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby),
wychowawca klasy włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

Rozdział III. Określenie celów projektu, zaplanowanie etapów jego realizacji i wykonanie zaplanowanych działań

§21. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
      1) czas realizacji projektu, w zgodzie z §9.
      2) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
      3) podział zadań w zespole i zasady współpracy,
      4) kryteria oceny projektu,
      5) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.
§22. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.
§23. Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział.
§24. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
§25. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, do współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.
§26. Uczniowie pracują pod opieką nauczycieli nad realizacją projektu do końca wyznaczonego terminu, a następnie przygotowują sprawozdania z realizacji projektów w terminie wyznaczonym przez opiekuna projektu.
§27. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.
§28. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.
§29. Koordynator projektów wraz z innymi nauczycielami do końca maja przygotowuje program „Dnia projektów”, uzgadniając formułę prezentacji poszczególnych projektów.
§30. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.
§31. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
§32. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.
§33. Dokumentacja (patrz załączniki) dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

Rozdział IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

§34. Projekt kończy publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
§35. Prezentacje odbywają się w „Dniu projektów” w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów,  koordynator projektu w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów wyznacza inny dogodny termin.
§36. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
§37. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:
      1) uczniowie danej klasy;
      2) uczniowie innych klas
      3) rodzice uczniów;
      4) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;
      5) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.
§38. Podczas „Dnia Projektów” dokonuje się oceny prezentacji projektów.

Rozdział V. Ocena projektu

§39. Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy, na którą składać się powinna informacja o:
      1) osiągniętych celach,
      2) mocnych i słabych stronach,
      3) popełnionych błędach i sposobach ich wyeliminowania.
§40. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
§41. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
§42. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów oraz o ocenie projektu poszczególnych uczniów.
§43. Ocena ma charakter opisowy, odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: „zaliczył udział w projekcie edukacyjnym”, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych. Jeśli uczeń na skutek własnych zaniedbań nie zrealizował żadnego projektu (nie przystąpił do realizacji projektu; odmówił jego realizacji; przerwał projekt, obarczając resztę zespołu koniecznością przejęcia jego zadań), na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o wkładzie ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się: „nie zaliczył udziału w projekcie edukacyjnym”.
§44. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w §43.

Rozdział VI. Rola Dyrektora/Vicedyrektora

§45. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych.
§46. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy Regulaminu.
§47. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów.
§48. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wniosek należy złożyć do 30 października.
§49. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w §48, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się: „zwolniony” albo „zwolniona”.
§50. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego Regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Rozdział VII. Rola koordynatora

§51. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:
      1) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;
      2) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;
      3) przygotowanie oraz upowszechnienie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;
      4) monitorowanie stanu realizacji projektów;
      5) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
      6) organizację publicznej prezentacji projektów;
      7) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

Rozdzial VIII. Rola opiekuna

§52. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
      1) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;
      2) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
      3) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu – patrz załączniki)
      4) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
      5) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
      6) pomoc w prezentacji projektu;
      7) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;
    8) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy;
      9) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

Rozdział IX. Rola nauczycieli

§53. Nauczyciele niebędący opiekunami  projektu – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

Rozdział X. Rola wychowawcy

§54. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
      1) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
      2) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu;
      3) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
      4) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
      5) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

Rozdział XI. Zadania ucznia

§55. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.
§56. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy oraz podziału zadań w zespole podczas realizacji projektu.
§57. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.
§58. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.
§59. Gdy uczeń zdecydował się na przystąpienie do danego projektu, złożył do wychowawcy pisemną deklarację przystąpienia do danego projektu, nie może z niego zrezygnować. W przypadku przerwania projektu stosuje się procedurę opisaną w §43.
§60. Praca projektowa ucznia nie może być plagiatem. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku udowodnienia plagiatu definiuje „General Handbook”. W zaistniałej sytuacji uczeń ma obowiązek ponownego przystąpienia do realizacji nowego projektu edukacyjnego u tego samego lub innego opiekuna.

Rozdział XII. Dokumentacja projektu

§61. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, kartę samooceny, karta oceny projektu, karta oceny prezentacji projektu, sprawozdanie z realizacji projektu, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.
§62. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

Rozdział XIII. Postanowienia końcowe

§63. Powyższy Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 19 stycznia 2011 roku.

Free JavaScript from
Rainbow Arch